Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea comunei Delești (actualizată cu modificările și completările ulterioare)

•Constituția României din 21 noiembrie 1991 (*republicată*)
• Hotărârea Guvernului nr. 442/22.07.1994, privind inființarea instituțiilor publice de cultură și artă de importanță județeană, ale minicipiului București și locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 40/12.03.1997;
Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale;
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
Legea 500 /2002 privind finanțele publice , actualizată;
Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
ORDIN nr. 96 din 4 ianuarie 2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează;
Ordinul 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice și Codul din 20 aprilie 2018 controlului intern managerial al entităţilor publice;
Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicat și actualizat);
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice precum și Hotărarea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, actualizată cu modificările ulterioare;
INSTRUCȚIUNE nr. 1 din 8 ianuarie 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;
Hotărarea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, actualizată cu modificările ulterioare;
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare;
Codul civil si Codul de procedură civilă, Codul Fiscal, Codul de procedura fiscală;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
Legea nr. 245/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;
ORDONANŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale;
LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005  privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
Ordonanța nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, actualizată;
Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată;
Legea nr. 544/2001 privind liberul arbitru acces la informațiile de interes public;
H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
H.G.  nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*) privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice (actualizată la data de 6 decembrie 2015*);
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, actualizată;
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
H.G nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
Hotărârea de Guvern nr. 599 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.;
LEGE nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public
Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile Publice;
LEGE nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile;
LEGE nr. 247 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice;
Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
O.G. nr. 36 din 30 ianuarie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea;
LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (**republicată**)privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
LEGE nr. 167 din 7 august 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
O.G. nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
Legea nr 32/1994 privind sponsorizarea, actualizată

Comments are closed.

Close Search Window